O KURSU

Na osnovu dugogodišnjeg iskustva u implementaciji standarda ISO 9001 iz sopstvenog znanja i znanja i iskustava naših stalnih saradnika i velikog broja održanih obuka, Agencija DATA PLUS je razvila on-line kurs  koji će svim polaznicima dati potrebna znanja za razumevanje i primenu pomenutog standarda.

“Instruktivni seminar o osnovama standarda ISO 9001:2015” kroz niz lekcija i provera znanja omogućiće svim polaznicima da se upoznaju, razumeju i savladaju koncept QMS-a i zahteve standarda ISO 9001.

Kurs se sastoji iz šest celina:

 • Opšta sekcija – kroz forum date osnovne informacije o kursu i načinu rada. U ovoj sekciji se nalazi i standard ISO 9001:2015 kome polaznici u svakom trenutku mogu pristupiti.
 • Sekcija 1  – Uvod u ISO 9001:2015 – ima za cilj da polaznike uvede u problematiku vezanu za sistem upravljanja kvalitetom, definiše ISO 9000 seriju standarda, objasni strukturu standarda 9001, ali i da upozna polaznike sa značenjem implementacije standarda ISO 9001 u organizaciju, kao i načinom dokumentovanja zahteva standarda. U cilju savladavanja ovih oblasti u Sekciji 1 se nalaze 5 lekcija i jedna provera znanja.
 • Sekcija 2 – Faza planiranja – upoznaje polaznike sa zahtevima standarda od tačke 4 završno sa tačkom 7. U skadu sa PDCA krugom ove tačke predstavljaju fazu planiranja. U ovoj sekciji se nalazi ukupno 15 lekcija i jedna provera znanja.
 • Sekcija 3Operativne aktivnosti obrađuju zahteve standarda pod tačkom 8.  U ovoj sekciji se nalazi 7 lekcija i jedna provera znanja.
 • Sekcija 4Faza proveri i unapredi upoznaje polaznike sa tačkama standarda 9 i 10. U ovoj sekciji se nalazi  4 lekcije i provera znanja.
 • Završna sekcija predstavlja deo u kome se nalazi završna provera znanja, sertifikat o postignuću i anonimni upitnik za ocenu ovog kursa.

Metode i tehnike kursa

“Instruktivni seminar o osnovama standarda ISO 9001:2015” je ON-LINE kurs, potpuno interaktivan.

U svakom trenutku Vam je dostupna pomoć od strane instruktora koju dobijate preko e-mail-a ili foruma.

Kurs je urađen na najpopularnijoj platformi za e-learning – Moodle. Sve što Vam treba je pristup internetu, a sam kurs je korisnički orjentisan i ne zahteva posebna znanja vezana za upotrebu računara.

Za koga je predviđen ovaj kurs?

Kurs je namenjen svim osobama koje žele da nauče, obnove ili prodube znanje i z oblasti QMS-a i standarda ISO 9001:2015 a prvenstveno osobama koje su uključene u planiranju, implementaciju, primenu, održavanje, poboljšavanje i proveravanje QMS-a.  Međutim, kurs je namenjen studentima, proveravačima, konsultantima, ekspertima, menadžerima i ostalim osobama zainteresovanim za ovu vrstu standarda.

 

PRIKAZ KURSA

 

Kurs se sastoji iz 6 sekcije i to:

 • Opšta sekcija – kroz forum date osnovne informacije o kursu i načinu rada. U ovoj sekciji se nalazi i standard ISO 9001:2015 kome polaznici u svakom trenutku mogu pristupiti.

Početni ekran – Forum Upoznavanje sa kursom (klikni sliku za uvećanje)

Izgled standarda – jednostavan i lak način za izbor pojedinih tačaka i zahteva (klikni sliku za uvećanje)

 • Sekcija 1  – Uvod u ISO 9001:2015 – u cilju savladavanja ovih oblasti u Sekciji 1 se nalaze 5 lekcija i jedna provera znanja. Na kraju svake lekcije se nalazi po jedno pitanje na koje polaznici moraju dati tačan odgovor da bi prešli na sledeću lekciju.
 • Sekcija 2 – Faza planiranja – upoznaje polaznike sa zahtevima standarda od tačke 4 završno sa tačkom 7. U skadu sa PDCA krugom ove tačke predstavljaju fazu planiranja. U ovoj sekciji se nalazi ukupno 15 lekcija i jedna provera znanja.
 • Sekcija 3Operativne aktivnosti obrađuju zahteve standarda pod tačkom 8.  U ovoj sekciji se nalazi 7 lekcija i jedna provera znanja.
 • Sekcija 4Faza proveri i unapredi upoznaje polaznike sa tačkama standarda 9 i 10. U ovoj sekciji se nalazi  4 lekcije i provera znanja.

Primer izgleda jedne od lekcija  (klikni sliku za uvećanje)

Primer provere znanja (klikni sliku za uvećanje)

 • Završno testiranje – predviđa test o poznavanju zahteva standarda ISO 9001:2015  i svi polaznici koji uspošno urade test dobijaju Certifikat o uspešno završenom kursu.

Izgled Certifikata (klikni sliku za uvećanje)

 

PRIJAVA NA KURS

Više informacija o kursu i ceni možete dobiti slanjem poruke  na isokurs@data-plus.co.rs

ili pomoću upita