O KURSU

Kao ustaljena praksa ISO organizacije da se revizija standarda vrši periodično u septembru 2015 godine izdata je nova verzija standarda ISO 9001:2015 koja će zameniti verziju ISO 9001:2008. Eksperti iz ove oblasti se slažu da je u pitanju velika revizija koja donosi niz promena u odnosu na verziju iz 2008 godine.

Do revizije je došlo zbog potreba izazvanih promenama, koje je ISO organizacija uočila u proteklih nekoliko godina, a od novog izdanje standarda ISO 9001 se očekuje da će pomoći organizacijama da odgovore na zahteve iz poslovnog okruženja koji će pred organizaciju biti postaljeni u narednih nekoliko godina.
Ključni ciljevi standarda ISO 9001:2015  obuhvataju nekoliko značajnih preporuka, kao što su:

  • Obezbediti stabilnost osnovnih zahteva standarda ISO 9001 za narednih nekoliko godina,
  • Dodatno fokusiranje na procesni pristup u ostvarivanju cilje va organizacije,
  • Uzeti u obzir promene u praksi i napredak tehnologije od poslednje velike revizije standarda ISO 9001 iz 2000 godine,
  • Poboljšati komatibilnost i usklađenost standarda ISO 9001 sa drugim ISO standardima sistema menadžmenta,
  • Omogućiti efikasnu primenu standarda i ocenu usaglašenosti.

Sa objavljivanjem novog izdanja ISO 9001:2015 standarda dat je rok organizacijama da se usklade sa novim i izmenjenim zahtevima i svoj sertifikat zamene najkasnije do septembra 2018 godine.

Jedan od ključnih preduslova za uspešnu tranziciju standarda ISO 9001:2008 na ISO 9001:2015 je obuka odgovornih osoba iz organizacije zaduženih za ovaj posao. Stim u vezi, a na osnovu iskustva u implementaciji ovog standarda, kao i želje da on-line obuke budu sastavni deo sticanja kompetencija  zaposlenih, Agencija DATA PLUS je uradila on-line obuku iz ove oblasti.

“ISO 9001 – tranzicija sa verzije 2008 na verziju 2015” je ON-LINE kurs, potpuno interaktivan.

U svakom trenutku Vam je dostupna pomoć od strane instruktora koju dobijate preko e-mail-a ili foruma.

Kurs je urađen na najpopularnijoj platformi za e-learning – Moodle. Sve što Vam treba je pristup internetu, a sam kurs je korisnički orjentisan i ne zahteva posebna znanja vezana za upotrebu računara.

 

PRIKAZ KURSA

On-line kurs “ISO 9001 – tranzicija sa verzije 2008 na verziju 2015” kroz teoriju i praktičan rad omogućiće Vam da razumete i prihvatite najznačajnije promene između pojedinih verzija standarda.

Kurs se sastoji iz 4 celine i to

  • Istorijat razvoja ISO 9001 standarda – celina u kojoj je opisam razvoj ISO 9001 standarda kao i prikaz dosadašnjih revizija.

ISO 9001 prelazak

  • Aneks SL i struktura standarda – opisuje značenje Anelsa SL, prikazuje novu strukturu standarda i kroz interesantan test naučićete razliku u strukturi ISO 9001:2008 i ISO 9001:2015.

  • Ključne promene – ova celina donosi pojašnjenja o 6 ključnih promena u standardu ISO 9001:2015 u odnosu na ISO 9001:2008. Osnovne rezlike savladaćete  i shvatite kroz teoretski ali i praktičan rad.

  • Evaluacija znanja i kursa – u ovom delu je predviđen završni test od 15 pitanja, a za uspešno završen kurs predviđen je i sertifikat koji, nakon uspešno završenog kursa, možete preuzeti u pdf formatu. Nakon završenog kursa, pomoću upitnika možete i vi oceniti kurs koji ste pohađali.

 

Sve aktivnosti u okviru kursa su u skladu sa principima aktivnog učenja koje obezbeđuje potpuno usvajanje potrebnog znanja.

 

 

PRIJAVA NA KURS

U SKLADU SA MISIJOM AGENCIJE DATA PLUS OVAJ KURS JE  BESPLATAN.

Više informacija o kursu kao i načunu prijavljivanja možete dobiti slanjem poruke na isokurs@data-plus.co.rs

ili pomoću upita