ISO 22000 predstavlja međunarodni standard koji obuhvata sve organizacije u lancu ishrane i definiše zahteve Sistema menadžmenta bezbednosti hrane. Zahtevi ISO 22000 se mogu primeniti na sve vrste organizacija u okviru lanca hrane, koji obuhvata proizvođače hrane, primarne proizvođače, prerađivače hrane, transport i skladištenje, maloprodajne podugovarače i prodajna mesta za hranu, zajedno sa međusobno povezanim organizacijama kao što su proizvođači opreme, materijala za pakovanje, sredstava za čišćenje, aditiva i sastojaka hrane. Novi standard ISO 22000:2005 ima za osnovu principe HACCP sistema za dobijanje finalnog prehrambenog proizvoda u potpunosti poštujući standarde bezbednosti:

  • praćenje, proučavanje i opis proizvodnog procesa radi preventive ili uspostavljanja kontrole u slučaju rizika za bezbednost hrane,
  • sprovođenje analize, procena i uspostavljanje kontrole,
  • menadžment i raspolaganje resursima.

Sistem upravljanja bezbednošću hrane podrazumeva:

  • sistematsko održavanje sistema;
  • kontrolu opasnosti preko unapred definisanih programa i preko HACCP plana;
  • stalno poboljšavanje i ažuriranje sistema;
  • zahteve za uzajamnu komunikaciju i razmenu informacija između svih zainteresovanih strana – proizvođača, dobavljača, kupaca i nadležnih organa;
  • kombinaciju HACCP plana i preduslovnih programa;
  • zahteve za poštovanje zakona i zakonskih odredbi.

Implementacija ISO 22000 zahteva znanje, iskustvo i sistematičan pristup Vam Agencija DATA PLUS može obezbediti.