O KURSU

Verzija ISO 22000 za 2018. objavljena je 19. juna 2018. godine. Sa ovim izdanjem, ISO 22000:2005 će biti povučen. Kompanije koje su sertifikovane prema standardu ISO 22000: 2005 moraju da pređu na ISO 22000:2018,  i to u naredne tri godine, odnsono do 29. juna 2021. godine, zahtev je  rezoluciji IAF 2018-15. Preporučujemo da već sada započnete pripreme za tranziciju. Cilj ISO 22000 je usklađivanje zahteva za upravljanje bezebdnošću hrane na globalnom nivou. Standard doprinosi bezbednošću hrane u čitavom lancu ishrane od farme do stola.

Najznačajnije promene – ISO 22000: 2018 primenjuje ISO strukturu visokog nivoa (HLS), zajedničku za sve ISO standarde. Kako je ista struktura kao i kod drugih  široko primijenjenih ISO standardi, kao što su ISO 9001 i ISO 14001, bi će lakše integrirati ga sa drugim standardima upravljanja. Korisnici koji su upoznati sa ISO 22000: 2005 će prepoznati da se većina zahteva ISO 22000: 2005 nastavlja u ISO 22000: 2018. Međutim, postoje neki novi i revidirani zahtevi. Neke od promena su izazvane od strane HLS, ali pored toga postoje i neke koje su specifične za upravljanje bezbednošću hrane.

Jedan od ključnih preduslova za uspešnu tranziciju standarda ISO 22000:2005 na ISO 22000:2018 je obuka odgovornih osoba iz organizacije zaduženih za ovaj posao. Stim u vezi, a na osnovu iskustva u implementaciji ovog standarda, kao i želje da on-line obuke budu sastavni deo sticanja kompetencija zaposlenih, Agencija DATA PLUS je uradila on-line obuku iz ove oblasti.

“ISO 22000 – prelazak sa  verzije 2005 na 2018” je ON-LINE kurs, potpuno interaktivan.

U svakom trenutku Vam je dostupna pomoć od strane instruktora koju dobijate preko e-mail-a ili foruma.

Kurs je urađen na najpopularnijoj platformi za e-learning – Moodle. Sve što Vam treba je pristup internetu, a sam kurs je korisnički orjentisan i ne zahteva posebna znanja vezana za upotrebu računara.

 

PRIKAZ KURSA

On-line kurs “ISO 22000 – prelazak sa verzije 2005 na  2018” kroz teoriju i praktičan rad omogućiće Vam da razumete i prihvatite najznačajnije promene između pojedinih verzija standarda. Praktični zadaci koji se oslanjaju na primere iz Vaše organizacije, uz sugestije i komentare instruktora, pomoći će Vam da nove zahteve implementirate u Vaš postojeći sistem.

Kurs se sastoji iz 5 sekcija i to

  • Opšta sekcija – celina u kojoj se nalazi forum sa temama vezanim za pojašenjenje rada na kurs, načinu navigacije, detaljan sadržaj kursa i korišćenu literaturu.
  • Opšte o ISO 22000 – predstavlja deo u kome su iznete činjenice o ISO 22000 standardu – šta je, za koga je i koja mu je uloga. Pored toga, u okviru ove sekcije, u cilju pojašnjenja nove verzije standarda prikazani su izazovi koji su postavljeni pred ovaj standard. I za kraj ove sekcije, dat je istorijat razvoja standarda ISO 22000.

  • Aneks SL i struktura standarda – opisuje značenje Anelsa SL, prikazuje novu strukturu standarda, ali i daje GAP analizu razlika između dve verzije standarda

  • Ključne promene – najobimnija sekcija koja sadrži ključne promene u verziji 2018 u odnosu na 2005. U ovoj sekciji se nalazi 10 ključnih promena (zahteva) i za svaki zahtev je dat detaljan opis i pojašnjenje promene kao i izvod iz nove verzije standarda. Svaki od ovih zahteva prati i praktičan zadatak (kako zadovoljiti ovaj zahtev?) ili test koji pomaže u savladavanju ovog zahteva. Svaki praktični zadatak će pregledati instruktor i dati svoje sugestije i komentar, što čitav kurs čini interaktivnim i omogućava polaznicima da na primerima iz svojih organizacija načine odgovarajuće promene.

  • Evaluacija znanja i kursa  – sekcija u kojoj se nalazi završni test koji treba da pokaže znanje polaznika ovog kursa i stepen savladanosti promene verzija standarda. Pored toga, u okviru ove sekcije se nalazi i Sertifikat koji mogu preuzeti svi polaznici koji su sa uspehom završili ovaj kurs.

Sve aktivnosti u okviru kursa su u skladu sa principima aktivnog učenja koje obezbeđuje potpuno usvajanje potrebnog znanja.

 

 

PRIJAVA NA KURS

Više informacija o kursu, ceni i načinu orijave  možete dobiti slanjem poruke na isokurs@data-plus.co.rs

ili pomoću upita